Co je to životní minimum?

Životní minimum se používá pro posouzení nároku celé řady státních příspěvků, sociálních dávek a dotací. Je důležité také při posuzování některých úvěrů či toho, zda má žadatel nárok na dávky v hmotné nouzi anebo jakou výši alimentů bude platit. Jako životní minimum je označována společensky uznaná minimální mez finančních příjmů, která je potřeba pro zajištění výživy, ošacení a bydlení jedné osoby anebo skupiny společně posuzovaných osob. Typicky se může jednat o domácnost s malými dětmi.

Valorizace životního minima

Výše životního minima se v pravidelných intervalech mění s ohledem na výši inflace, růst průměrné hrubé mzdy, ale i aktuální ekonomickou situaci státu. K valorizaci částek životního i existenčního minima má vláda právo přistoupit vždy od 1. ledna konkrétního roku v závislosti na vývoji spotřebitelských cen, jestliže tyto v rozhodném období, tedy v předcházejícím roce, vzrostou o 5 %. Částky životního a existenčního minima lze ale vládně zvýšit také mimo tento pravidelný termín, pokud to okolnosti vyžadují.

Existenční minimum se od životního minima liší

Vedle životního minima existuje i pojem existenční minimum, který je minimální hranicí společností považovanou za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních potřeb nutných pro přežití. Používá se obvykle pro účely poskytnutí dávek v hmotné nouzi. Nelze jej však využít při posuzování:

 • nezaopatřených dětí,
 • příjemců starobního důchodu,
 • příjemců invalidního důchodu ve třetím stupni,
 • u osob starších 68 let.

Životním a existenčním minimem se zabývá zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Do životního ani existenčního minima nejsou ale započítány náklady na bydlení, které se řeší zvlášť. Nejčastěji je nedostatek financí na bydlení řešen příspěvkem na bydlení, který může být v některých případech doplněn ještě doplatkem na bydlení, jestliže je žadatel v hmotné nouzi.

Hlavní rozdíl mezi existenčním a životním minimem

Částka životního minima je vyšší. To je dáno faktem, že životní minimum je společensky stanovenou hranicí finančních příjmů nutnou pro zajištění základních životních a osobních potřeb. Zatímco existenční minimum je minimální hranice příjmů nutná pro zajištění potřeb na úrovni přežití.

K zavedení existenčního minima bylo přistoupeno s cílem motivovat dospělé lidi schopné si samostatně vydělávat, aby si příjmy zajistili sami a nežili z dávek. Existenční minimum se využívá při výpočtu pomoci v hmotné nouzi a nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. K valorizaci existenčního minima dochází v posledních letech v delších intervalech než v případě minima životního. Naposledy bylo existenční minimum valorizováno od 1. 4. 2020 na současnou hodnotu. Předtím se od 1. 1. 2012 pohybovalo na částce 2 200 Kč, na níž se udrželo téměř osm let.

Životní a existenční minimum v roce 2021

V prvním pololetí roku 2020, konkrétně od 1. 4. 2020 se životní i existenční minimum vlivem epidemie koronaviru změnilo směrem nahoru, což mělo vliv i na celou řadu jiných sociálních dávek a příspěvků. Výše obou částek je stanovena nařízením vlády č. 61/2020 Sb. V případě existenčního minima činí jeho aktuální výše 2 490 Kč měsíčně. Životní minimum jednotlivce je pak stanoveno na 3 860 Kč měsíčně. Při účely určení životního minima domácnosti se však pro první dospělou osobu počítá s částkou 3 550 Kč a každý další dospělý ve společné domácnosti pak má životní minimum stanoveno na 3 200 Kč. V případě nezaopatřených dětí záleží na jejich věku. Platí, že:

 • Životní minimum nezaopatřeného dítěte ve věku od 15 do 26 let je 2 770 Kč.
 • Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let má životní minimum 2 420 Kč.
 • Dítě do 6 let pak 1 970 Kč.

Zjistěte během chvilky, jak vysoké životní minimum bude mít vaše domácnost v roce 2021 díky praktické kalkulačce životního minima.

Kdo může být společně posuzován při výpočtu výše životního minima?

Výše životního minima pro domácnost je ovlivněna příjmem všech jejích členů. Nemusí přitom vůbec jít pouze o členy jedno rodiny. Jako společně posuzované osoby totiž mohou být bráni také obyvatelé jednoho bytu, pokud neprokážou, že nehradí společně své náklady a trvale spolu nežijí.

Kromě toho jsou společně posuzovanými osobami:

 • Rodiče a nezletilé děti sdílející jednu domácnost.
 • Manželé nebo společně žijící druhové.
 • Rodiče a zletilé děti, pokud s nimi stále žijí a nejsou posuzovány v jiné domácnosti.

Spolu s rodiči jsou společně posuzovány také dospělé děti soustavně se připravující na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole, které se však z pracovních důvodů nezdržují v místě trvalého bydliště.

Jaké příjmy se porovnávají se životní minimem?

Pro účely posouzení nároku na sociální dávky se posuzuje, zda žadatel dosahuje životního minima či jeho násobku. Do porovnání se započítávají všechny peněžní příjmy žadatele či osob s ním společně posuzovaných. Konkrétně jde o:

 • příjmy ze závislé pracovní činnosti,
 • zisk z podnikání,
 • dávky státní sociální podpory,
 • výživné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • dávky nemocenského pojištění,
 • starobní nebo invalidní důchod,
 • příjmy z pronájmu nemovitostí,
 • zisk z kapitálového majetku,
 • a další.

Samozřejmě existují i výjimky z příjmů započítávaných do porovnání se životním minimem. Například příspěvek či doplatek na bydlení, stipendium, daňový bonus, finanční refundace za darování orgánů, plazmy či krve, finanční příspěvek pro oběti trestné činnosti, peněžitá pomoc na úhradu následků živelné pohromy, a podobně.

Nestačí vám příjmy ze sociálních dávek?

Jestliže jsou v současné době vaším jediným příjmem sociální dávky anebo jste v exekuci či zrovna procházíte procesem oddlužení, hodí se každá koruna. Pokud navíc nemůžete sehnat práci, je situace o to více tristní. V každém případě vám zbývá vždy záchranná síť v podobě systému bankovních i nebankovních půjček, které vyřeší dočasnou nepříznivou finanční situaci a pomohou vám se snadněji dostat přes nelehké životní období. Dobu splácení či výši splátek si přitom můžete nastavit individuálně. Splátky můžete začít posílat klidně až poté, kdy budete pracovat a bude je tedy z čeho platit. Vyplňte online formulář a zjistěte ještě dnes, kolik si můžete půjčit a kolik vás to bude stát.