Co je exekuce?

Exekuce je proces, kterým je věřitel oprávněn vymáhat dluhy od dlužníka. Pravidla exekuce jsou přesně nastavena a není možno se od nich odchýlit. K provádění exekuce je oprávněn exekutor, který ji může zahájit teprve na základě soudního rozhodnutí. Nemůže se k vám tedy dostavit kdykoliv se mu zachce a obstavit vám majetek. Aby mohla proběhnout exekuce, musí existovat neuhrazená pohledávka, tedy dluh, který není splácen. Současně s tím se musí věřitel rozhodnout, že chce celou záležitost řešit právní cestou.

Jak probíhá exekuce?

Než vůbec exekuce začne, může to trvat poměrně dlouhou dobu. Aby k exekuci vůbec došlo, musí mít věřitel k dispozici tzv. exekuční titul prokazující existenci nesplaceného dluhu. Tím může být například:

  • Rozhodčí nález
  • Pravomocné rozhodnutí soudu
  • Smlouva s exekuční doložkou
  • Notářský zápis
  • Platební rozkaz

Teprve poté může věřitel poslat tzv. exekuční návrh společně s exekučním titulem vybranému exekutorovi. Ten žádá soud o nařízení exekuce a o pověření k exekuci. Exekuční soud posoudí oprávněnost podání a v případě, že je žádost oprávněná, má 15 dní na nařízení exekuce. Teprve poté musí soudní exekutor doručit dlužníkovi do vlastních rukou usnesení o nařízení exekuce.

V době od nařízení exekuce do vyrozumění dlužníka může exekutor provést některé nezbytné úkony, například zablokovat nemovitosti nebo obstavit bankovní účet.

Jak včas zjistit, že je na vás uvalena exekuce?

Hlavním zdrojem informací je v tomto případě Centrální evidence exekucí (CEECR) která spadá pod správu Exekutorské komory ČR. Právě v tomto rejstříku najdete všechny osoby, proti kterým je vedena exekuce. Zároveň lze v registru dohledat také jméno a kontaktní údaje o exekutorovi, který řeší konkrétní případ. To může být cenné v případě, že vám dotyčný exekutor ještě neodeslal exekuční oznámení a chystá se k obstavené vašeho majetku. Informace v tomto registru ale nejsou archivovány a dostanete se k nim nejvýše 15 dní od doby, kdy byla exekuce ukončena.

Na jaké příjmy se vztahuje exekuce?

V rámci exekuce vám může exekutor:

  • Nařídit exekuci na plat
  • Zablokovat přístup k osobnímu účtu v bance
  • Využít v rámci exekuce váš movitý majetek
  • Vyhlásit exekuci na vaše nemovitosti

Exekuce na plat

Jednou z nejčastějších forem vymáhání dluhů je exekuce na plat. Jestliže k ní dojde, zašle exekutor zaměstnavateli dlužníka příkaz k pravidelnému strhávání konkrétní částky z jeho mzdy. Ta je pak zasílána na účet exekutora. Ve velkých firmách, kde funguje jistá anonymita, se tak o exekuci na plat můžete dozvědět až z výplatní pásky. Pokud vám ovšem nedorazí dříve dopis od exekutora. Při exekuci na plat využívá exekutor zaměstnavatele jako prostředníka mezi dlužníkem a věřitelem. Jestliže je na zaměstnance vydán exekuční příkaz, musí zaměstnavatel splnit nařízení exekutora. Přestože je exekuce na plat poměrně nepříjemná, nemusíte se obávat, že by vám nezbylo nic na živobytí. V žádném případě se nezabavuje celá mzda. Zákon totiž vymezuje tzv. nezabavitelnou částku, tedy minimální prostředky, které vám musí po odečtení exekučních srážek vždy zůstat. Jejich výše se vypočítává výhradně z čisté mzdy a od 1. 1. 2021 se minimální výše nezabavitelné částky pro jednoho dlužníka pohybuje na 7 872,75 Kč. Právě tolik zůstane dlužníkovi, který žije sám. Jestliže má však manželku a děti, musí mu exekutor na každou vyživovanou osobu k nezabavitelné částce připočítat ještě 2 624,25 Kč.

Exekuce zastavením účtu

Jestliže exekutor provede exekuci zabavením finančních prostředků na bankovním účtu dlužníka, je to pro každého dlužníka tak trochu rána pod pás. Ze dne na den totiž přijde o většinu prostředků včetně možnosti si vybrat peníze, zaplatit nájem a podobně. I v tomto případě je však možné se k penězům na účtu ještě dostat. Šance je však pouze jedna. Dlužník si totiž jednorázově může ze svého účtu vybrat částku odpovídající dvojnásobku výše jeho životního minima. Jeho výši si může každý jednoduše spočítat například prostřednictvím Kalkulačky pro výpočet životního minima MPSV. Jestliže u vás tedy k této situaci dojde, nebojte se přihlásit o svá práva, exekutor vám musí vyhovět.

Exekuce nemovitého majetku

Jestliže se exekutor rozhodne, že dlužníkovi zabaví jeho nemovitosti, dojde k jejich zablokování v katastru nemovitostí, aby nebylo možné je převádět či prodat dříve než dojde k exekučnímu řízení. Poté nechá exekutor připravit znalecký posudek na nemovitost, podle něhož následně určí vyvolávací cenu ve veřejné dražbě. Ta je obvykle dvěma třetinami odhadní ceny. Jestliže není na poprvé dražba úspěšná, snižuje se vyvolávací cena na polovinu odhadní ceny a dražba se uskuteční znovu.

Exekuce movitého majetku

Zabavení movitého majetku dlužníka probíhá převezením jeho věcí do skladu a jejich následným prodejem ve veřejné dražbě. Stejně jako v případě nemovitostí i zde dochází ke zpracování znaleckých posudků. Vyvolávací cena je potom třetinou ceny odhadní.

Výpočet exekuce

Jaká výše nezabavitelné částky vám zůstane v roce 2021 po odečtení částky na umoření dluhu z vaší mzdy? To záleží na tom, jak velkou máte domácnost.

Pro jednotlivce se nezabavitelná částka vypočítá jako ¾ ze sumy tvořené součtem normativních nákladů na bydlení a životního minima. K tomu se od 1. 7. 2020 připočítává na každou vyživovanou osobu další čtvrtina nezabavitelné částky jednotlivce. Do tohoto data se započítávala na vyživovanou osobu třetina nezabavitelné částky jednotlivce. Vyživovanou osobou může být manželka či děti žijící ve společné domácnosti partnerů.

Jako naprosté minimum tak dlužníkovi žijícímu v samostatné domácnosti musí zbýt alespoň 7 872,75 Kč. Jestliže má manželku a děti, zůstane mu na každého člena domácnosti dalších 2 624,25 Kč.

Jak se oproti roku 2020 změnila výše nezabavitelné částky?

Životní minimum zůstalo na částce 3 860 Kč, zvýšily se ale normativní náklady na bydlení (ze 6 502 Kč na 6 637 Kč). Díky tomu tak došlo ve srovnání s červencem roku 2020 k navýšení minimální nezabavitelné částky o 101,3 Kč. V závislosti na tom pak vzrostla také minimální částka na každou vyživovanou osobu z 2590,5 Kč v červenci 2020 na 2624,3 Kč v lednu 2021. Přesný výpočet nezabavitelné částky v rámci exekuce si můžete provést v jednoduché online kalkulačce.

Změny v exekucích v roce 2021

Kromě růstu výše nezabavitelné částky dochází v roce 2021 také k omezení exekucí na majetek. Co všechno se změní nejen vlivem pandemie koronaviru?

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet

Nezabavitelné minimum při exekucí na účet vzroste na dvojnásobek. Jestliže vám exekutor obstaví účet, máte za normálních okolností nárok na jeden výběr maximálně částky dosahující dvojnásobku životního minima, tedy částky 7 720 Kč. Tato suma se vlivem současné situace dočasně zvyšuje na 15 440 Kč. Platnost této změny je neustále prodlužována. V současné době se předpokládá do konce června 2021.

Chráněný účet

Novela zákona zavádějící tzv. chráněný bankovní účet pro dlužníky v exekuci byla prozatím odložena. Toto opatření by tak mělo vstoupit v platnost až od 1. 7. 2021. O co vlastně jde? V případě, že na vás bude po tomto datu vyhlášena exekuce, máte možnost požádat banku o zřízení tzv. chráněného účtu, u něhož nemůže být nařízena exekuce na účet. Ten musí být nahlášen soudu a exekutorovi a dlužník si na něj může nechat posílat nezabavitelnou část výplaty, důchod, sociální dávky či jiný příjem nepodléhající exekuci (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky na děti, doplatek na bydlení, nemocenské dávky, ošetřovné, apod.) Smyslem chráněného účtu pak bude zajistit dlužníkovi to, aby mu exekutor nemohl zamezit přístup k nezabavitelné části výplaty, což bohužel bývá běžnou praxí. U většiny bank se počítá se založením chráněného účtu jen za minimální poplatky či zdarma.

Omezení exekucí na majetek

I tato změna by měla platit do konce června 2021, ale stále je možné, že dojde k jejímu prodloužení. O co jde? Po dobu její platnosti by exekutoři dočasně nemohli provádět exekuce na majetek, tedy zabavovat movité věci anebo provádět exekuční dražby nemovitostí, které dlužník obývá.

Změny v oblasti exekučního zákona přicházející v roce 2021 tak jednoznačně chrání dlužníky, kteří v období pandemie často nemohou vydělávat na vlastní živobytí natož na splátky dluhů.

Půjčky s exekucí

Získat půjčku, pokud jste v exekuci, není ani trochu snadné. Do banky nemá v tomto případě vůbec smysl se pro půjčku vydávat. Proces schvalování půjčky v bance je poměrně náročný a trvá dlouho. To může být problém, pokud potřebujete peníze ihned, ale také pokud již máte negativní záznam v registru dlužníků. A ten, pokud jste v exekuci, rozhodně máte. Půjčka pro lidi v exekuci je pro banku velmi riskantní a rozhodně vám ji neposkytne. Trochu benevolentněji k t této žádosti mohou přistoupit někteří poskytovatelé nebankovních půjček. Přesto ale musíte i u nich počítat, že si za extrémně vysoké riziko toho, že půjčku nesplatíte, nechají zaplatit v podobě vysokého úroku či celkového RPSN. Pro některé nebankovní nebankovní poskytovatele půjček ale nízká bonita klienta či jeho exekuce není problém. Chápou totiž bezvýchodnost jeho situace a chtějí mu pomoci. I klientům v exekuci tedy mohou nabídnout nízkou i vyšší bezúčelnou půjčku ihned za poměrně výhodných podmínek. Většinou ale požadují ručitele anebo alespoň ručení majetkem. Přesto se vyplatí podat žádost a zjistit, zda budete mít štěstí.

Další alternativou, která může přinést půjčku i v exekuci, jsou P2P půjčky, v rámci kterých si lidé půjčují opět od fyzických osob, které jsou označovány jako investoři. Musíte být ale schopni se zaregistrovat na konkrétní platformě a podložit žádost o půjčku příběhem, který jasně vysvětluje na co a proč si chcete půjčit.