Co je považováno za hmotnou nouzi?

Hmotná nouze je vymezena zákonem č. 111/2016 o pomoci v hmotné nouzi a pro tyto účely je spojena se zajištěním bydlení a základní obživy. Do hmotné nouze se člověk může dostat nejen vlastní vinou, ale i vlivem nenadálých okolností a právě pro tyto účely jsou tu dávky v hmotné nouzi, které jsou jistou formou pomoci osobám a rodinám s nedostatečnými příjmy. Nejde ale jen o zaplacení jejich životních nákladů, dávky mají tyto lidi motivovat také k tomu, aby se aktivně snažili svoji situaci řešit. Prakticky do tohoto systému spadají 3 dávky:

Tyto dávky mají za účel bojovat proti sociálnímu vyloučení, ale zároveň je jejich výše přizpůsobena tomu, aby se zaměstnaný člověk měl lépe než ten, který práci nemá či se jí vyhýbá. Součástí pomoci v hmotné nouzi je také práce s lidmi, kteří se do ní dostali, kterou z valné většiny zajišťuje Úřad práce.

Příspěvek na živobytí

Tuto základní dávku hmotné nouze může čerpat jednotlivec nebo rodina, které poté co uhradí náklady na bydlení, nezůstane alespoň minimální částka k pokrytí nákladů živobytí. To znamená na zajištění potravin, ošacení, obuvi, hygienických potřeb a podobně. Přesné stanovení výše sumy zajišťující živobytí je individuální a posuzuje se s ohledem na situaci žadatele. Základem pro stanovení její výše jsou přitom částky životního minima, to pro rok 2021 činí pro dospělou osobu 3 860 Kč. Příspěvek se pak určí jako rozdíl mezi náklady na živobytí rodiny a jejich příjmem při odečtení odůvodněných nákladů na bydlení, které tvoří maximálně 1/3 příjmu rodiny či posuzované osoby, v Praze 35 %.

Doplatek na bydlení

Na uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení je určen doplatek na bydlení, který společně s příjmy žadatele a příspěvkem na bydlení slouží k tomu, aby po zaplacení nákladů na bydlení zůstaly žadateli prostředky na zajištění živobytí. Tuto dávku mohou získat rodiny či jednotlivci, kteří užívají zkolaudovaný byt anebo žijí na ubytovně či chalupě. Při posouzení nároku na dávku se přihlíží k příjmové, majetkové a sociální situaci posuzovaných osob. Pro splnění podmínek pro získání doplatku na bydlení se musí žadatel prokazatelně nacházet v hmotné nouzi a zároveň splňovat podmínky na příspěvek na bydlení, tedy náklady na bydlení musí být vyšší než je 30 % (resp. 35_ v Praze) jeho příjmů.

Mimořádná okamžitá pomoc

Tato dávka, jak již sám její název napovídá, slouží k zajištění finančních prostředků v případě nenadálé a opravdu mimořádné situace, kterou je nutné okamžitě řešit. Typicky jde o jeden z 6 případů:

 • Závažnou mimořádnou událost, například povodeň, požár či živelnou pohromu, při níž dotyčný přijde o téměř veškerý majetek.
 • Situaci, při níž hrozí z důvodu nižšího příjmu, než je existenční minimum (2 490 Kč) žadateli újma na zdraví.
 • Zajištění nezbytných výdajů - na přespání na ubytovně, správní poplatky při ztrátě dokladů apod.
 • Náklady na pořízení nezbytného vybavení domácnosti, například pračky, sporáku či lednice.
 • Zajištění jednorázového výdaje na zajištění potřeb dětí souvisejících s jejich školní docházkou, například nákup školních pomůcek, uhrazení školy v přírodě a podobně.
 • Stav po propuštění na svobodu z výkonu trestu, kdy postižené osobě hrozí sociální vyloučení.

Z praktického hlediska jde o jednorázovou dávku, jejíž výše se stanovuje teprve s ohledem na konkrétní situaci. Přičemž nárok na tuto dávku v hmotné nouzi vzniká teprve po kladném posouzení žádosti konkrétním pracovištěm Úřadu práce.

Kdo má nárok na dávky v hmotné nouzi?

Na dávky v hmotné nouzi má nárok každý, kdo splňuje podmínky pro jejich získání. Ty se mohou lišit nejen u jednotlivých příspěvků, ale také u jednotlivých žadatelů. Jako člověk či rodina v hmotné nouzi se označuje ten, kdo nemá dostatečné příjmy na zajištění základních životních potřeb. To zároveň neumožňují ani jeho majetkové poměry a dotyčný není schopen vlastními silami ani jiným způsobem svoji nelehkou situaci vyřešit, i když se o to aktivně snaží. Jak může vypadat aktivní snaha? V tomto případě se počítá:

 • prodej nebo využití stávajícího majetku,
 • uplatnění všech pohledávek, například v případě OSVČ vymáhání nezaplacených faktur,
 • a v neposlední řadě samozřejmě vlastní práce.

Jak lze o dávky v hmotné nouzi zažádat?

Podat žádost o pomoc v hmotné nouzi lze na pobočce Úřadu práce, která tyto dávky později také vyplácí. Příslušný formulář můžete vyplnit buď v papírové podobě přímo na úřadě anebo si jej stáhnout v elektronické podobě ze stránek MPSV, vyplnit předem a přinést již připravený. Teprve na základě podané žádosti úřad rozhodne, zda máte nebo nemáte nárok na konkrétní sociální dávku. Na rozdíl od některých jiných dávek, například příspěvku na bydlení se dávky v hmotné nouzi nepřiznávají zpětně. V případě, že vám tedy budou přiznány, můžete je dostávat nejdříve od prvního dne měsíce, v němž jste podali žádost.

Jaké příjmy jsou v rámci žádosti o dávky posuzovány?

Při podání žádosti jsou pro přiznání dávky podstatné příjmy za 3 předchozí kalendářní měsíce. V průběhu pobírání konkrétní dávky se vždy posuzuje již jen předchozí měsíc. Pro účely posouzení nároku na dávku v hmotné nouzi se započítávají čisté příjmy ze závislé činnosti ze 70 %. Z 80 % se pak započítávají příjmy z náhrady mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti. Ostatní příjmy, například příjem ze samostatné výdělečné činnosti se započítávají ze 100 %.

Pomoc v hmotné nouzi a koronavirus

Současná nepříznivá ekonomická situace plynoucí z pandemie koronaviru poslala do hmotné nouze celou řadu dříve normálně fungujících rodin. Právě pro ně je připraven program okamžité pomoci MOP COVID-19, v rámci něhož mají možnost získat mimořádnou okamžitou pomoc všichni, kteří se bez vlastního přičinění dostali kvůli koronaviru do situace, kdy nejsou schopni zajistit živobytí sobě a své rodině. Typicky jde o rodiče malých dětí do 10 let, kteří zůstali doma na ošetřovném anebo všichni, kdo přišli o práci či nemohou podnikat. Mimořádná dávka MOP COVID-19 je poskytována na základní životní potřeby, to znamená jídlo, ošacení, hygienické potřeby, nájem či náklady na bydlení. Stejně tak lze tuto dávku využít na nákup ochrany dýchacích cest. Naopak nelze tuto dávku čerpat na splátky dluhů, leasingů, doplatky za léky anebo náklady spojené s podnikáním.

Žádost o tuto mimořádnou podporu lze podat na speciálním online formuláři anebo ji vyplnit v papírové verzi přímo na Úřadu práce, kam je potřeba se pro dávku vydat. Připravte si také doklady nutné pro posouzení vašeho nároku na dávku. Konkrétně jde o:

 • Potvrzení o příjmech
 • Výpis z bankovního účtu
 • Doklad o nákladech na bydlení, internet, telefon, apod.
 • Doklad o dispozičním právu k bytu, například nájemní smlouvu nebo doklad o ceně služeb spojených s jeho užíváním.
 • A další, které si úřad vyžádá.

Sociální dávky nestačí? Skočte si pro výhodnou půjčku

Využili jste již všechny možnosti sociálních dávek, které připadaly v úvahu? Stále vám poskytnuté prostředky nestačí a nová práce či začátek podnikání je v nedohlednu? Pak vám zbývá ještě možnost poohlédnout se po nabídce výhodných půjček, které vám tuto nepříznivou situaci pomohou překlenout a u nichž si budete moci individuálně nastavit podmínky splácení tak, abyste svým závazkům mohli dostát až v době, kdy na to budete mít prostředky. Pro výhodnou půjčku nemusíte nutně do banky, která se k vám zřejmě v nepříznivé sociální situaci otočí zády. Existují i nebankovní poskytovatelé, kteří žadatele posuzují individuálně a jsou schopni přejít i záznam v registru dlužníků či nedostatečnou bonitu. Rozhodně se nebojte vyplnit online formulář, což je obvykle nezávazné a pomůže vám to zjistit, kolik můžete ještě dnes získat. Při sjednávání půjčky ale buďte vždy obezřetní a čtěte úvěrovou smlouvu. Na cokoliv, čemu nebudete rozumět, se ihned ptejte. Jedině tak předejedete pozdějšímu rozčarování a půjčka vám bude dobře sloužit.