SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Tímto uděluji společnosti DSCredit s.r.o., IČ: 05838223, se sídlem Čéčova 636/54, České Budějovice 370 04 (dále jen „DSCredit s.r.o.“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem oslovování s nabídkou služeb včetně zasílání obchodních sdělení

v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje (když na telefonní číslo mi můžete zavolat nebo i poslat SMS) mohou být využívány pro marketingové účely jak ze strany DSCredit s.r.o., tak ze strany poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, se kterými DSCredit s.r.o. spolupracuje.

Souhlasím tak s předáním mých osobních údajů pro marketingové účely těmto subjektům:

Fair Credit Czech s.r.o., IČ: 04455835, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 100 00,

EC FinancialServices, a.s., IČ: 24243744 se sídlem Pražská 636, Dolní Břežany 252 41,

PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069 se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 110 00,

CFIG Credit s.r.o., IČ: 09433635 se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, Pardubice 530 02,

COOL CREDIT, s.r.o., IČ: 02112621, se sídlem Václavské náměstí 841/3, Praha 110 00,

AKASHA Consulting, IČ: 11649861, Jankovcova 1535/2a, Holešovice, Praha 7 170 00,

Simfina a.s., IČ: 24823546, se sídlem Počernická 509/85, Praha 108 00,

HomeCredit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, Brno 602 00,

FlexiFin s.r.o., IČ: 24305511, se sídlem Čechyňská 419/14a, Brno 602 00,

Zaplo Finance s.r.o., IČ: 29413575, 5. května 1746/22, Praha 140 00,

CreditPortal, a.s., IČ: 05561302, U krčské vodárny 939/1a, Praha 140 00

Emma´s credit s.r.o., IČ: 03299309, Na bojišti 1472/20, Praha, Nové Město 120 00

TOMMY STACHI s.r.o., IČ: 27148084, Olšanská 2643/1A, Praha, Žižkov 130 00

PRONTO CREDIT s.r.o., IČ: 27525210, Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

Kontex Trade International s.r.o., IČ: 24827061, Na Okruhu 488/27, Praha 4 - Písnice, 142 00

FINSPACE s.r.o., IČ: 28088042, Revoluční 764/17, Praha 1, Staré Město, 110 00

Orange finance s.r.o., IČ: 04488237, Karlínské náměstí 238/6, Karlín, Praha 8 186 00

COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, Praha 5, 158 00

Kolio Corporation, s.r.o., IČ: 03751597, Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00

HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, Ve Skalici 1393, Mladá Boleslav, 293 01

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha, 140 00

Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, Praha 140 00

VistaCredit s.r.o., IČ: 04114060, Žitná 556/13d, Prostějov 796 04

Open Factor s.r.o., IČ: 07520310, Korunní 2569/108g, Praha 101 00

Leaderfin s.r.o., IČ: 04440170, Krakovská 1392/7, Praha 110 00

Creamfinance Czech s.r.o., IČ: 24849707, Jankovcova 1566/2b, Praha 170 00

SWISS FUNDS, a.s., IČ: 05421721, Školská 689/20, Praha 110 00

Via SMS s.r.o., IČ: 24720275, Lazarská 1719/5, Praha 110 00

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to buď využitím k tomu určeného odkazu uvedeného v každém zasílaném obchodním sdělení, nebo zasláním požadavku na adresu: DSCredit s.r.o., Čéčova 636/54, 37004, České Budějovice, nebo na e-mail: dscredit@dscredit.cz Souhlas poskytujete do jeho odvolání, nebo do ukončení činnosti výše uvedené společnosti.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním.

V rámci uvedeného zpracování nebudeme Vaše osobní údaje předávat do třetích zemí (tj. mimo EU).

V rámci uvedeného zpracování nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky, nebo se jich toto rozhodování obdobným způsobem významně dotýkalo.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo odvolat poskytnutý souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je bezplatné.

Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné např. pro splnění smlouvy, nebo plnění právní povinnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat dál).

 • Právo na opravu a doplnění

Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají Vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

 • Právo na výmaz

Naše systémy jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly automatický výmaz nebo anonymizaci osobních údajů, které již nepotřebujeme k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Pokud byste však měli za to, že k výmazu přesto nedošlo, nebo že nějaké Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy.

 • Právo na přístup

Na dotaz Vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se Vaší osoby. A pokud ano, pak Vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, Vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 • Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

 • máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se Vaší osoby jsou nepřesné. Takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;

 • zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;

 • my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z Vaší konkrétní situace).

 • Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy, plnění právních povinností apod.) můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme. Můžete vznést námitku i proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme dál Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 • Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

 • Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakty

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese DSCredit s.r.o., Čéčova 636/54, České Budějovice, 370 04, nebo emailem na dscredit@dscredit.cz . Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů je veškerá komunikace s Vámi monitorována a archivována.