Jaká je výpovědní doba ve standardních případech?

Je jedno, zda jste uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, standardní výpovědní lhůta činí vždy 3 měsíce. Pronajímatel ji může využít pouze v závažných případech, kdy je nájemce například obžalován a uznán vinným ze spáchání závažného trestného činu nebo hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti. Podstatné je, že chce-li pronajímatel tuto možnost využít, musí konkrétní důvod ve výpovědi smlouvy uvést.

Nájemce lze z bytu vyhodit i bez výpovědní lhůty

Je to stejné jako v zaměstnání, kde můžete dostat padáka na hodinu, přijdete-li do práce v podnapilém stavu či řeknete konečně šéfovi, co si o něm doopravdy myslíte. I v případě nájemního vztahu za porušení povinností zvlášť hrubým způsobem může následovat okamžitá výpověď bez výpovědní lhůty, v průběhu níž byste měli možnost najít si nové bydlení. Před ní však musí pronajímatel nájemce upozornit na jeho nevhodné jednání a vyzvat jej k nápravě stavu. Co musíte provést, aby s vámi pronajímatel mohl tímto způsobem ukončit nájemní vztah?

  • Po dobu alespoň čtvrt roku neplatit řádně nájemné a poplatky spojené s bydlením.
  • Využívat byt k jinému účelu než, který byl stanoven v nájemní smlouvě, například k podnikání místo bydlení, apod.
  • Způsobit pronajímateli nebo sousedům škodu na majetku.
  • Svévolně byt a přidružené prostory poškozovat či jinak nenapravitelně snižovat jejich hodnotu.

Jak je to se stěhováním?

I v případě, kdy okamžitou výpověď z nájmu dostanete, máte čas na vyklizení bytu. Občanský zákoník, který vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem legislativně upravuje, myslí i na situaci, do níž se může dostat nájemce, který dostane okamžitou výpověď z bytu. Ten musí byt vyklidit do 1 měsíce od skončení nájemního vztahu, tedy od doručení výpovědi. To je poměrně dlouhá doba na uspořádání všech záležitostí a přestěhování všech osobních věcí i nábytku jinam.

Kvůli jednomu nezaplacenému nájmu vás nevyhodí

Stát se to může každému. Pokud však v dalším měsíci chybějící nájemné uhradíte, vše jede opět ve starých kolejích. Jestliže vám chce pronajímatel vypovědět smlouvu, musí si počkat, až neuhradíte 3 nájmy za sebou. Jak s těmito pravidly zamával koronavirus a kdy výjimka z neplacení nájemného pozbyla platnosti? Krize vyvolaná pandemií koronaviru vedla u mnohých nájemníků, kteří přišli o práci či dočasně ztratili možnost ji vykonávat, ke ztrátě příjmů a neschopnosti dostát svým závazkům. Vláda tuto situaci ošetřila opatřením, v rámci něhož nesměl dát pronajímatel výpověď nájemci, který v období od 12. března do 31. července nebyl schopen zaplatit nájemné. Závazku uhradit zálohy na služby a energie však nájemcům i nadále zůstaly. Nájemné, které v tomto období nebylo uhrazeno, musí nájemce doplatit nejpozději do konce roku 2020, jinak mu hrozí výpověď ze strany pronajímatele bez výpovědní lhůty, jejíž podmínky jsou popsány výše.