zásadní změny: přednostní placení dluhů a zastavování marných exekucí

Novela přináší změn sice více, ale z pohledu aktuálních dlužníků jsou nejdůležitější tyto dvě:

 • Díky novele by lidé s exekucemi, měli mít nově vyšší šanci vymanit se z bludného kruhu dluhové pasti, ve které nestíhají splácet svoje půjčky a neustále jim naskakují další penále a úroky. Požadavek na přednostní splácení dluhu před úroky si v novele prosadili senátoři. Díky tomu budou lidé v exekuci od 1. 1. 2022 splácet nejprve své dluhy a teprve potom přijdou na řadu úroky a případné penále s dluhem související. Pro mnoho lidí to znamená možnost konečně vyjít ze spirály nekončených dluhů a úroků, které se neustále navyšují.

 • Od počátku roku 2023 má také dojít k zastavování tzv. marných exekucí. To jsou exekuce, u kterých se za posledních 6 let vymáhání, nepodařilo získat žádné peníze. Přitom původní dlužná částka neměla přesáhnout hodnotu 1 500 Kč. Typicky se jedná o pokuty za jízdy bez jízdenky, za neuhrazenou složenku na energie anebo za podobná drobná pochybení. I pokud marná exekuce zastavena nebude, je maximální možná délka vymáhání stanovena na 12 let, přičemž změny jsou nastaveny se zpětnou platností. To znamená, že jestliže je proti vám již několik let exekuce z podobného důvodu vedena, roky její existence vám budou po novele započítány.

Jaká je současná praxe umořování dluhů v exekuci?

V současné době se peníze, které lidé v exekuci posílají na umořování svých dluhů, používají nejprve na umoření úroků, penále a dalších poplatků, které se k dlužné částce přidaly. Samotný dluh se tak snižuje jen velice pomalu, pokud vůbec. Po novele se tedy lidem v exekucích uleví v tom smyslu, že se snižováním dlužné částky se budou snižovat také úroky, které by jinak neustále naskakovaly a pro mnohé činily celkový dluh nesplatitelným. Z celkového počtu téměř 4,4 miliónu aktivních exekučních řízení se tato situace může podle odhadů týkat i více než 1,5 miliónu z nich.

Co bude znamenat zastavování marných exekucí pro exekutory?

Především více práce. Exekutoři budou muset procházet exekuce starší 6 let a zjišťovat, zda v nich byly v tomto časovém horizontu vymoženy nějaké peníze. Pokud nebylo zaplaceno prakticky nic, budou nuceni vyzvat věřitele, zda souhlasí se zastavením exekuce. V případě souhlasu věřitele bude exekuce samozřejmě zastavena. Pokud věřitel ale souhlasit nebude, bude muset pro pokračování exekuce zaplatit zálohu. Ta by měla být ale podle současných předpokladů nízká, řádově v hodnotě stokorun. Exekutoři tento krok ale vnímají jako nespravedlivý vůči věřitelům a zároveň upozorňují na to, že tento postup bude dlužníka lákat k tomu, aby se vyhýbal splácení svých dluhů a po dobu 6 let vydržel oficiálně bez jakéhokoliv majetku. Negativně je Exekutorskou komorou hodnoceno také omezení mobiliárních exekucí, což byla v mnoha případech jedna z mála šancí, jak se věřitelé mohli dostat ke svým prostředkům.

Jaké další změny přináší novela exekučního řádu?

Které další drobné či časově omezené změny novela přinese?

 • Dlužníci rozhodně ocení zavedení půlročních dlužních prázdnin po zavedení účinnosti novely. Týkat se bude dluhů u státních institucí, tedy například zdravotních pojišťoven krajských či obecních úřadů, ale také firem se státním podílem. Dlužníci budou moci v této době splatit jednorázově svůj dluh a k tomu přidat částku 750 Kč na uhrazení nákladů na zastavení exekuce. Nic dalšího nebude potřeba a prakticky ze dne na den můžete být exekuce zbaveni.

 • Již zmíněné mobiliární exekuce, to znamená známé zabavování dlužníkova majetku exekutorem při návštěvě, budou omezeny. Kromě toho, že se budou týkat pouze fyzických osob a právnické osoby z nich budou vyloučeny (firmy se tedy o svůj majetek obávat nemusejí), dlužníci mohou prodeji svého majetku předejít tak, že kromě pravidelných srážek z příjmu použitých na umořování dluhu, budou platit dobrovolně ještě v závislosti na výši příjmů částku od 1 500 Kč do 6 000 Kč měsíčně.

 • Spíše kosmetickou, ale velice přínosnou změnou je pak povinnost exekutora nahrávat veškerou fyzickou komunikaci sebe a svých zaměstnanců s dlužníky.

 • Dlužník si také může nechat zaslat v elektronické podobě celý exekuční spis vedený proti jeho osobě. To by mu mělo dát možnost zajistit si účinnou právní pomoc, případně se o své situaci poradit s některou z obecně prospěšných společností, které se této problematice věnují.

 • Jednou z kontroverzních změn, která má být napadena Exekutorskou komorou až u Ústavního soudu, je nově zavedený zánik nároku soudního exekutora na odměnu či náhradu nákladů spojených s exekucí, bude-li tato v souladu s nově nastavenými pravidly zastavena.

Měli byste vědět: Co všechno vám může exekutor zabavit?

Jestliže se již exekutor dostane do vašeho domu či bytu, je účelem jeho návštěvy obvykle soupis vašeho majetku a případně rovnou i jeho zabavení. V tomto případě se ale i exekutor musí řídit exekučním řádem, který stanoví, že nemůže zabavit a podat věc, která patří někomu jinému. Zároveň vám také nesmí vzít věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování potřeb vašich a vaší rodiny, tedy například:

 • Vybavení domácnosti – pračka, sporák, lednice, atd.
 • Oblečení.
 • Léky či zdravotnické potřeby, např. invalidní vozík.
 • Hotovost až do výše dvojnásobku životního minima. To si můžete spočítat například v této praktické kalkulačce životního minima.
 • Prostředky nutné pro zajištění obživy či vykonávání práce, typicky jde například o počítač anebo vybavení pro řemeslné práce. Pro tento účel potřebuje exekutor znát profesi dlužníka.

Obávat se nemusíte ani o své domácí mazlíčky a nemusí vás děsit ani představa, že vám exekutor či jeho vymahači budou z rukou strhávat snubní prsten.

Proti soupisu majetku se lze bránit. A to tak, že pakliže zjistíte, že exekutor sepsal i věci, které jsou z exekuce vyloučeny, můžete se bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Ten je ovšem nutno podat do 30 dnů od dne, kdy jste zjistili, že v soupisu jsou i vyloučené věci, přímo exekutorovi provádějícímu soupis. V případě, že s vámi v tomto ohledu exekutor odmítne spolupracovat, můžete podat soudní žalobu. Na to máte opět 30 dní od doručení stanoviska exekutora. V době, v níž probíhá soudní řízení, nesmí exekutor sporné věci prodat.

Jde o zásadní změny nebo jen kosmetické úpravy?

Na tom se řada odborníků neshodne. Novela se projednávala více než 2 roky a změny, které zavádí, jsou největší za posledních dvacet let, přesto je nelze označit za zásadní reformu, která by zastavila prodražující se exekuční vymáhání a omezila přebujelý exekuční trh. Přijaté změny by však mohly alespoň ustálit rozvířené vody českého exekučního prostředí a vyčistit je od exekucí vedených podle nelegitimních pravidel silně nevýhodných pro dlužníky. To by se v konečném důsledku mělo pozitivně promítnout jak na trhu práce, tak v dlouhodobém horizontu i v celé naší ekonomice.

Co je ještě potřeba v rámci exekučního řádu vyřešit?

 • V budoucnu bude potřeba se soustředit především na nová pravidla oddlužení tak, aby byla v souladu se směrnicemi Evropské unie.

 • Zásadní úpravou, kterou bude ale v budoucnu potřeba vyřešit, je místní příslušnost exekutorů v souladu s principem jednoho exekutora na jednoho dlužníka. Aktuálně může mít dlužník s několika exekucemi na krku více exekutorů, což komplikuje komunikaci nejen mezi exekutory navzájem, ale také mezi exekutory a dlužníkem. Myšlenka je taková, že by pořadí splácení dluhů měl řídit jediný exekutor. Díky tomu by odpadla část agendy zaměstnavatelům dlužníků. To by firmy motivovalo ve větší míře zaměstnávat zadlužené lidi. Pro ty by to tak byla nová šance na lepší život. V současné době zatím musí zaměstnavatelé komunikovat s takovým počtem exekutorů, kolik má konkrétní dlužník exekucí, což stojí nemalé prostředky, ale i čas.

Jak se k novele staví Exekutorská komora?

Exekutorská komora není z novely příliš nadšena. Některé přijaté změny hodnotí sice kladně, ale její prezident Jan Mlynarčík vyjadřuje obavy z omezených možností, jak uvést některé přijaté změny do praxe. Jako negativum nebo spíše promarněná příležitost je komorou posuzována skutečnost prozatímního nezavedení principu jednoho dlužníka na jednoho exekutora a s tím souvisejícího nezávislého přidělování exekučních případů podle místní příslušnosti exekutora. Exekutorská komora se rovněž vyjadřuje zamítavě k plánovanému zrušení práva soudního exekutora na náhradu nákladů spojených s exekucí, která bude zastavena v souladu s novelou, tedy zejména zmíněných marných exekucí. Proti této změně je dokonce komorou připravována žaloba k Ústavnímu soudu. Slovy prezidenta Exekutorské komory Jana Mlynarčíka: „ Zasahuje tento návrh do práva exekutora na úhradu jeho nákladů.“ Proto je předpoklad, že tato žaloba bude posouzena ve prospěch exekutorů.