Co se skrývá za invalidním důchodem a jaké jsou jeho stupně?

V případě invalidního důchodu jde o sociální dávku sloužící jako náhrada příjmu v situaci, kdy neumožňuje žadateli zdravotní stav pracovat anebo je jeho schopnost pracovat významně snížená. Kromě důchodu invalidního řeší zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění také důchod vdovský, starobní a sirotčí. V rámci invalidního důchodu jsou rozlišovány 3 stupně invalidity (od 1.1.2010), které odrážejí situaci žadatele a úroveň jeho postižení:

 • Invalidita 1. stupně definuje stav, kdy příjemci invalidního důchodu klesla pracovní schopnost o 35 % až 49 %.
 • Invalidita 2. stupně reprezentuje pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %.
 • Invalidita 3. stupně znamená pokles pracovní schopnost o 70 % a více.

Za invalidní začne tedy být osoba považována v momentě, kdy v důsledku nepříznivého zdravotního stavu klesne její schopnost vykonávat výdělečnou činnost alespoň o 35 %.

Jaká je výše invalidního důchodu v roce 2021?

Pro výpočet invalidního důchodu je potřeba vzít v potaz individuální situaci žadatele. Roli hraje také stupeň invalidity vycházející z posudku lékaře. Výpočet není tedy příliš jednoznačný a o výši invalidního důchodu v konečném důsledku rozhoduje pracovník místně příslušné OSSZ. Pro představu je potřeba při výpočtu invalidního důchodu vzít v potaz 2 složky:

 • základní výměru
 • procentní výměru

Základní výměra invalidního důchodu je společná pro všechny žadatele a pro rok 2021 je její výše stanovena na 3 550 Kč. Procentní výměra je určována individuálně a závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na:

 • výši příjmů před vznikem invalidity,
 • stupni invalidity,
 • věku žadatele,
 • délce doby pojištění před vznikem invalidity.

Konkrétní sazba procentní výměry se určuje procentní sazbou za každý rok doby pojištění a v případě invalidity 1. stupně činí 0,5 % ročního základu za každý celý rok doby pojištění. Jestliže je konkrétní osobě přiznán invalidní důchod 2. stupně, bude výše jeho procentní výměry činit 0,75 % ročního výpočtového základu a v případě 3. stupně dokonce 1,5 %.

Pro potřeby určení invalidního důchodu je stanovena i tzv. minimální výše invalidního důchodu, které se vzhledem k pevné sazbě základní výměry vztahuje pouze na procentní výměru. Ta může být nejméně 770 Kč měsíčně. To znamená, že po připočtení základní výměry, bude minimální invalidní důchod pro rok 2021 činit celkem 4 320 Kč. Chcete zjistit, kolik můžete získat v rámci invalidního důchodu? Zadejte své údaje do praktické kalkulačky invalidního důchodu pro rok 2021 a během několika minut budete vědět, vše, co potřebujete.

Jak vysoký invalidní důchod je v Česku průměrně pobírán?

Podle zveřejněných statistických údajů České správy sociálního zabezpečení se na konci roku 2020 pohybovala průměrná výše invalidních důchodů v prvním stupni invalidity na částce 7 380 Kč, v případě druhého stupně pak šlo o 8 536 Kč a ve třetím stupni pak bylo možné získat až 12 727 Kč měsíčně.

Jak zjistit, zda máte nárok na invalidní důchod?

Především je potřeba nechat svůj zdravotní stav posoudit posudkovým lékařem, který rozhodne o tom, zda právě u vás nastaly podmínky pro zjištění invalidity. V případě, že ano, ještě to ale automaticky neznamená, že máte nárok na invalidní důchod. Jeho podmínkou je totiž také nutná minimální doba pojištění, která závisí na konkrétním věku žadatele. U osob do 20 let žádajících o invalidní důchod musí být splněna podmínka účasti na sociálním a zdravotním pojištění alespoň 1 rok. Ve věku od 20 do 22 let pak budete potřebovat předchozí pracovní činnost v délce alespoň 2 roky a v případě, že je vám více než 28 let je nutné odpracovat už 5 let, aby vám mohl být invalidní důchod přiznán. Pro žadatele staršího než 38 let je nutné splnit podmínku 5 let pojištění v průběhu 10 let předcházejících období, v němž je podávána žádost o invalidní důchod.

Náhradní doba pojištění a dopočtená doba

Do doby účasti na pojištění je ale započítávána také tzv. náhradní doba pojištění, tedy například období péče o dítě nebo o osobu v různém stupni závislosti. V souvislosti s tímto termínem se používá také pojem tzv. dopočtená doba, která je tvořena obdobím od vzniku invalidního důchodu do dosažení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu. Dopočtená doba reprezentuje období, kdy byl konkrétní osobě přiznán invalidní důchod, ale kdyby nebyla invalidní, mohla by pracovat. Do této doby se pro zajímavost započítává také například soustavná příprava na budoucí povolání, tedy například studium na střední či vysoké škole.

Výjimky z doby pojištění

Jestliže invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, není uplatňován požadavek minimální doby předchozího pojištění a nárok na invalidní důchod vzniká postiženému automaticky. Stejně tak není minimální doba pojištění vyžadována v případě, kdy vznikla invalidita již před dosažením plnoletosti, tedy 18. roku věku. Typicky se jedná o děti, které se již narodily s nějakým postižením a je jim uznána invalidita třetího stupně. Tyto lidé nemusí dosáhnout potřebné doby pojištění, nutnou podmínkou ale je, aby měly trvalý pobyt na území České republiky.

Výše invalidního důchodu z mládí

Tzv. invalidní důchod z mládí je přiznáván osobám s omezením duševních, smyslových či tělesných schopností, jimž jejich postižení omezuje schopnost soustavně se připravovat na pracovní uplatnění, a taktéž nejsou schopny soustavně vykonávat výdělečnou činnost. V tomto případě ale vzniká nárok na invalidní důchod také lidem mladším 18 let, kteří splní podmínky nároku. V tomto případě činí výše procentní výměry v případě invalidity třetího stupně alespoň 45 % výpočtového základu, v případě invalidity druhého stupně polovinu částky tvořící 45 % výpočtového základu a v případě invalidity prvního stupně pak minimálně jednu třetinu 45 % výpočtového základu.

Které diagnózy mohou být důvodem pro přiznání invalidního důchodu?

Detailní seznam konkrétních typů a druhů nemocí, na základě nichž může být žadateli přiznán invalidní důchod, je uveden ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Uznatelné diagnózy zahrnují například:

 • choroby onkologického charakteru,
 • tělesné a duševní poruchy či postižení,
 • úrazy pracovní i mimopracovní,
 • důsledky postižení některou zákeřnou infekcí.

Ve výše zmíněné vyhlášce najdete také odhad procentního poklesu pracovní schopnosti v důsledku zdravotního postižení. Právě touto vyhláškou se pak řídí posudkoví lékaři při vyhodnocování nároku na invalidní důchod.

Změna výše invalidního důchodu

Částka, kterou měsíčně pobírá invalidní důchodce, se může měnit v závislosti na změně stupně jeho invalidity. Jestliže totiž dojde ke zlepšení či naopak zhoršení zdravotního stavu, je potřeba stanovit novou výši procentní výměry invalidního důchodu (základní výměra zůstává stejná).

Jak podat žádost o invalidní důchod?

Pro podání žádosti o invalidní důchod je potřeba po konzultaci s praktickým lékařem podat žádost při osobní návštěvě na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Nemusíte se obávat, že by sepsání žádosti bylo příliš složité. Žádost vám pomůže vyplnit a podat zaměstnanec oddělení důchodového pojištění. O přiklepnutí invalidity nakonec rozhoduje ČSSZ, na kterou je žádost odesílána. Kromě žádosti o invalidní důchod, ale musíte vyplnit také Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice, kterou si musíte nechat potvrdit bankou.

Jaké doklady si připravit pro podání žádosti o invalidní důchod?

Když se vypravíte na OSSZ pro vyplnění žádosti o invalidní důchod, nezapomeňte si sebou vzít tyto doklady:

 • občanský průkaz, případně pas nebo povolení k pobytu či jiný doklad totožnosti,
 • doklady o dobách pojištění, případně náhradních dobách pojištění. Tedy vysvědčení či diplomy prokazující studium, doklad o účasti na vojenské službě.
 • Ženy musí prokázat dobu, kdy se staraly o děti například jejich rodnými listy, výpisem z matriky a podobně.
 • Případné potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí náhrad, například v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Nestačí vám invalidní důchod?

Výše invalidního důchodu není taková, aby zajistila dostatečně kvalitní živobytí. Jestliže ale invalidní důchod spojíte s dalšími sociálními dávkami, například příspěvkem na bydlení nebo doplatkem na bydlení, pomocí v hmotné nouzi a dalšími, můžete docela slušně vyžít. Nemáte na tyto dávky nárok, ale peníze přesto potřebujete? Vyřešte tuto situaci výhodnou nebankovní půjčkou, u které si budete moci individuálně nastavit výši i dobu splácení a vše si tak přizpůsobit své momentální situaci. O nebankovní půjčku může zažádat prakticky každý včetně osob se záznamem v registru dlužníků. Ještě předtím než ale žádost odešlete, zhodnoťte objektivně svoji finanční situaci. Jestliže ve svých příjmech najdete prostor pro splátky půjčky, nemusíte se obávat tuto možnost realizovat.