Novela insolvenčního zákona

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (č. 182/2006), tzv. insolvenční zákon zaznamená v průběhu roku 2021 jednu zásadní změnu upravující pravidla pro oddlužení fyzických osob. Ta spočívá ve změně doby oddlužení z nynějších 5 let na 3 roky. Platit bude pro všechna řízení zahájená po nabytí účinnosti novely bez ohledu na to, zda jsou jejich účastníky podnikatelé či nikoliv. Novela bohužel neřeší možnost zavedení sankčního prodloužení doby oddlužení, pokud by podnikatel v rámci celého procesu jednal nepoctivě. Z tohoto úhlu pohledu to může vypadat, že straní dlužníkům před věřiteli.

Výhody pro dlužníky?

Jednoznačně. Dojem, že novela insolvenčního zákona nahrává dlužníkům, posiluje i jedna z předchozích změn, kdy u insolvencí odstartovaných od 1. 6. 2019 byla zrušena povinnost uhradit za 5 let trvání oddlužení alespoň 30 % dlužné částky a dlužník musí pravidelně splácet pouze sumu, která je součtem odměny a výdajů insolvenčního správce. Novela tedy nekompenzuje zkrácení doby trvání oddlužení vyšší mírou uspokojení věřitelů, přičemž ale zůstává zachována povinnost hradit odměnu a náhradu výdajů insolvenčního správce a alespoň dvojnásobek této částky pak také nezajištěným věřitelům. Jestliže ale dojde ke krácení doby oddlužení, bude z toho zákonitě plynout nižší uspokojení věřitelů. Splátky insolvence již nebudou nikdy tak nízké jako v době koronaviru.

Lex Covid Justice I. a II.

Co se skrývá pod tímto záhadným názvem? Balíček zákonných opatření přijatý ve stavu legislativní nouze, která mají v oblasti exekučního a insolvenčního práva zmírnit působení epidemie koronaviru. Oba balíčky vstoupily v platnosti již v roce 2020, jimi postihované úpravy ale vejdou v platnost až v roce 2021. O co v nich půjde?

Lex covid I. a jeho vliv na změny v oddlužení

Oproti běžnému stavu přinesl tento soubor opatření celou řadu změn:

 • Dlužník podnikatel (fyzická i právnická osoba) již není povinnen podat na sebe insolvenční návrh okamžitě a bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku. Tato úprava je ale platná pouze v případě, že úpadek nastal až poté, co toto mimořádní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru vstoupilo v platnost.

 • Naprosto zásadní je možnost dočasného osvobození dlužníků od placení pohledávek i v případě, kdy je hodnota splacené části nižší než 30 % nebo je nižší než hodnota plnění, kterou si dohodli věřitel s dlužníkem.

 • Další změna se týká doručování písemností těm, kteří mají právo na podání opravného prostředku. Písemnosti budou doručovány pouze dlužníkům. Další osoby musí pro informace o aktuálním stavu oddlužení konkrétního dlužníka sledovat insolvenční rejstřík.

 • Nově je zavedena možnost ochranné doby (moratoria) pro dlužníky, kteří jsou podnikateli. Po tuto dobu je pozdrženo vykonávání úkonů spojených se zahájením insolvenčního řízení, tedy například i fyzické vykonání exekuce či rozhodnutí o úpadku.

 • Díky dočasným insolvenčním prázdninám nemohli věřitelé až do 31. 8. 2020 podávat insolvenční návrh. Pokud by tak učinili, soud by k němu stejně nepřihlédl.

Lex covid II. a insolvence

Co přináší druhý balíček opatření řešící insolvenci a covid? Ve většině bodů prakticky navazuje na ten první a prodlužuje platnost jeho usnesení. Navíc ale přichází i s dalšími body.

 • Možnost požádat o moratorium se prodlužuje do 30. 6. 2021. Moratorium neboli ochranná doba představuje dobu, po kterou nebude proveden výkon exekuce prodejem movitých i nemovitých věcí, v nichž má dlužník nahlášen trvalý pobyt. Jde o jistou formu ochrany dlužníka před věřiteli, díky níž bude mít dlužník možnost splácet nejprve nově vzniklé dluhy, které souvisejí s provozem jeho živnosti nebo podnikání. Teprve poté dojde ke splácení starších závazků.

 • Odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh při úpadku se prodlužuje také do 30. 6. 2021.

 • Oddlužení nebude až do 30.6 2021 soudně zrušeno, pokud dlužník nedodržuje splátkový kalendář, ale není schopen splácet dluhy především z důvodů souvisejících s opatřeními přijatými proti epidemii.

 • Došlo také k prodloužení doby, po kterou dostává dlužník vyšší jednorázové platby ze svého obstaveného účtu. Místo dvojnásobku životního minima byl do konce února 2021 vyplácen čtyřnásobek stejné částky.

 • Do konce ledna 2021 byly dokonce pozastaveny exekuce zabaveného majetku i nemovitostí.

Vyplatí se insolvence v době koronaviru?

Aktuální znění insolvenčního zákona, ale také opatření přijatá v letech 2020 a 2021 v souvislosti s koronavirovou pandemií jednoznačně pomáhají dlužníkům a jsou cílena na jejich ochranu v nelehké situaci, do níž se dostaly ne úplně vlastní vinou.

Pravidla pro oddlužení před koronavirem

Před tím než vstoupila v platnost současná novela, byla nutnou podmínkou oddlužení schopnost dlužníka splatit svým věřitelům v průběhu 5 let alespoň 30 % dluhů. Dlužník tedy hradil jak výdaje a odměnu insolvenčního správce, tak postupně i své závazky.

Jak zamával insolvencí koronavirus?

Od roku 2020 může soud povolit oddlužení i v případě, kdy je dlužník schopen platit pouze platby insolvenčnímu správci a zbytek jeho příjmů již spadá do nezabavitelného minima. Prakticky z toho plyne, že návrh na povolení oddlužení na sebe mohou podat i ti, kteří by na něj v minulosti nedosáhli, tedy dlužníci s nedostatečnou hotovostí či výší příjmu. Z tohoto úhlu pohledu se vyplatí dlouho neváhat a v případě, že je vaše situace dlouhodobě nepříznivá, využít toho, co tato doba nabízí a podat na sebe insolvenční návrh. Podmínky už nikdy nebudou lepší. Nezapomeňte na to, že i v insolvenci si můžete půjčit další prostředky, pokud vám nebude současný příjem stačit. Zrovna tak můžete půjčkou získat prostředky na splátky insolvence i v době covidu.

Co je potřeba vědět, předtím než podáte návrh na oddlužení?

 • Insolvenční návrh může podávat jak dlužník, tak věřitel.

 • Návrh na povolení oddlužení podává pouze sám dlužník.

 • Jestliže dlužník podává sám na sebe insolvenční návrh, je povinen současně s ním podat také návrh na povolení oddlužení.

 • Pokud insolvenční návrh podává na dlužníka věřitel, musí dlužník nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen, doplnit návrh na povolení oddlužení.

S věřiteli se pokuste nejprve domluvit

Doba není snadná pro nikoho. Jestliže nemáte na splátky, pokuste se o vaší aktuální situaci nejprve srozumět věřitele a domluvit se s nimi na odkladu plateb. Pokud ani tímto krokem svoji situaci nevyřešíte a stane se neúnosnou, pokuste se v nejkratší možné době zahájit insolvenční řízení. Rozhodně se nevyplatí s ním otálet, protože podmínky jsou v současné době pro dlužníky v tomto ohledu velmi příznivé. Sepsáním insolvenčního návrhu společně s návrhem na povolení oddlužení docílíte především zastavení již rozjetých exekucí a zároveň efektivně zamezíte novým žalobám na zaplacení ze strany věřitelů.

Jak sepsat návrh na povolení oddlužení?

Dlužník sám si bohužel návrh na povolení oddlužení sepsat nemůže. Osobou oprávněnou je v tomto ohledu pouze:

Samozřejmě v případě, kdy má dlužník magisterské vzdělání v právnickém či ekonomickém směru anebo má platnou zkoušku insolvenčního správce může návrh na povolení oddlužení sepsat sám. Tyto případy budou ale spíše výjimečné.

V každém případě ale platí, že návrh se podává prostřednictvím speciálního formuláře a jeho součástí musí být informace o příjmech za minulý rok i o těch předpokládaných pro rok následující. Doložit je nutno také soupis majetku dlužníka anebo doklad o aktuálních příjmech.